alessio ninuL'Eterno soffio di chi fu mortale (1999)
Edizioni Domani Musica / SPAN9901
Testi e musiche di Alessio Ninu
Programmazione elettronica di A.Ninu
In copertina: "Nel silenzio totale" (A.Ninu - 1998)
a l e s s i o n i n u . i t